Privacy Verklaring

1. Waarom deze privacyverklaring?

Hier vindt u de privacyverklaring van Lord Care. Lord Care is gevestigd te Venray aan de Eifellaan 12 (5801 PW) en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 71123342. Birgitta Lord, eigenaar van Lord Care, is per e-mail te bereiken via info@lordcare.nl en telefonisch op +31617667595.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Ik leg onder meer uit waarom ik uw gegevens verzamel, welke wettelijke grondslag hiervoor aanwezig is en welke rechten u heeft.

Lord Care kan haar privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 21 september 2022.

2. Rechtsgronden

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag:

 • Toestemming van de persoon/bezoeker voor het verwerken van zijn persoonsgegevens. De

  betrokkene heeft het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan;

 • Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;

 • Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Lord Care

  rusten;

 • Het verwerken is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of een andere

  persoon te beschermen;

 • Het verwerken is noodzakelijk i.v.m. het gerechtvaardigde belang van Lord Care: zonder de

  persoonsgegevens kan Lord Care niet de benodigde zorg verlenen aan haar cliënten.

3. Redenen waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden

Lord Care verkrijgt en verwerkt uw (persoons)gegevens voor de onderstaande doelen:
– Om de overeenkomst met u uit te voeren, worden de volgende gegevens fysiek verzameld:

Ø Contactgegevens;

Ø NAW-gegevens;
Ø Locatiegegevens;
Ø Betaalgegevens;
Ø Medische gegevens.

– Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor: Ø Het uitvoeren van de werkzaamheden; Ø Het opmaken van een overeenkomst;
Ø Het versturen van een e-mail;

Ø Het versturen van een factuur;
Ø Het regelen van samenwerking/vervanging bij eventuele ziekte;
Ø Intervisie;
Ø Het opmaken van een zorgplan om een cliënt/systeem te kunnen ondersteunen.

4. Bewaartermijnen

Lord Care bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doelen. De persoonsgegevens worden tot ten hoogste 3 (zegge: drie) maanden bewaard vanaf het moment dat Lord Care geen zorg meer verleent aan haar cliënt.

5. Cookies

Op de website maakt Lord Care gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een klein bestandje dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Als wij het in onze privacy- en cookieverklaring over cookies hebben, bedoelen we daarmee ook vergelijkbare technieken zoals pixels.

Elke keer wanneer u de website van Lord Care bezoekt, verzamelt een cookie technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Lord Care om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

6. Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Lord Care.

7. Delen van persoonsgegevens met andere partijen

Uw persoonsgegevens worden ook verwerkt door bedrijven die Lord Care inschakelt voor de uitvoering van de overeenkomst, of bedrijven die op een andere wijze werkzaamheden voor Lord Care verrichten. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Lord Care en mogen uw persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Ook mogen zij geen eigen verwerkingen uitvoeren op uw persoonsgegevens. U kunt hierbij denken aan de volgende verwerkers:

1. Het webhostingbedrijf die de website beheert en verzorgt (Antagonist);
2. E-maildienstverlener;
3. Boekhouders;

Het kan zo zijn dat de website van Lord Care links bevat naar andere websites die Lord Care niet

beheert en/of niet in eigendom heeft. Indien u door het klikken op deze link op een andere website

terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Lord Care is op geen enkele

manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze

website. Lord Care raadt u dan ook aan om bij bezoek van deze website hun privacyverklaring goed

door te lezen, voordat u verder gaat op hun website.

4. Invoeren cliëntgegevens in elektronisch cliëntendossier (MetSabine); 5. Digitaal Cliëntendossier (Zilliz).

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Lord Care op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak gehouden is om uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Lord Care verkrijgt uw persoonsgegevens ook via derden, namelijk via de Nationale Hulpgids.

8. Beveiliging

Lord Care heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website van Lord Care heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Er wordt tevens een dubbele check uitgevoerd via een authenticator bij het inloggen in het elektronisch cliëntendossier.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server binnen Nederland.

9. Uw privacy rechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens. Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht van bezwaar. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u meer informatie vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken of indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u contact met Birgitta Lord van Lord Care opnemen door een e-mail te sturen naar info@lordcare.nl of telefonisch via +31617667595.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.